ACC mini 200mg/1ml roztwór doustny 100ml

12,53 

Opis

Nazwa: ACC Classic (ACC Mini)Postać: rozt.doust.Dawka: 0,02 g/mlOpakowanie: 1 but.a 100mlSkład:1 ml roztworu doustnego zawiera 20 mg acetylocysteiny ( Acetylcysteinum ).Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 1 ml roztworu doustnego zawiera:41,02 mg (1,78 mmol) sodu1,30 mg metylu parahydroksybenzoesanuPełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.Wskazania:ACC classic stosuje się krótkotrwale jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z objawami zakażenia w obrębie górnych dróg oddechowych.Przeciwwskazania:● Nadwrażliwość na acetylocysteinę, metylu parahydroksybenzoesan lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.● Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.● Ostry stan astmatyczny.Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.Działania niepożądane:Ocena działań niepożądanych opiera się na częstości ich występowania:bardzo często: (  1/10) często: (  1/100 do < 1/10) niezbyt często: (  1/1000 do < 1/100) rzadko: (  1/10 000 do < 1/1000) bardzo rzadko: (< 1/10 000) częstość nieznana: (nie może być określona na podstawie dostępnych danych) Zaburzenia układu immunologicznego Niezbyt często : reakcje nadwrażliwości Bardzo rzadko : wstrząs anafilaktyczny, reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne Zaburzenia układu nerwowego Niezbyt często : ból głowyZaburzenia ucha i błędnika Niezbyt często: szumy uszneZaburzenia serca Niezbyt często : tachykardia Zaburzenia naczyniowe Niezbyt często : niedociśnienie tętnicze Bardzo rzadko : krwotokZaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Rzadko : duszność, skurcz oskrzeli Zaburzenia żołądka i jelit Niezbyt często: nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha Rzadko : niestrawnośćZaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często : pokrzywka, wysypka, obrzęk naczynioruchowy, świąd, wyprysk Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Niezbyt często : gorączka Częstość nieznana : obrzęk twarzyW szeregu badań potwierdzono zmniejszoną agregację płytek w obecności acetylocysteiny, jednak nie jest jeszcze możliwa ocena znaczenia klinicznego tego działania. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczychtel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309Interakcje:● Jednoczesne stosowanie acetylocysteiny i leków przeciwkaszlowych może spowodować niebezpieczne zaleganie wydzieliny na skutek zmniejszenia odruchu kaszlowego. Takie skojarzone leczenie wymaga szczególnie uważnego rozpoznania.● Istniejące doniesienia o inaktywacji antybiotyków przez acetylocysteinę dotyczą jedynie doświadczeń in vitro , w których wymienione substancje mieszano ze sobą bezpośrednio. Jednak ze względów bezpieczeństwa acetylocysteinę i doustne antybiotyki należy podawać oddzielnie, w odstępie co najmniej 2 godzin. Nie dotyczy to cefiksymu i lorakarbefu.● Opisane niezgodności in vitro dotyczyły zwłaszcza półsyntetycznych penicylin, tetracyklin, cefalosporyn i aminoglikozydów. Nie wykazano niezgodności acetylocysteiny z takimi antybiotykami, jak amoksycylina, doksycyklina, erytromycyna, tiamfenikol i cefuroksym.● Acetylocysteina może nasilić działanie nitrogliceryny lub innych azotanów rozszerzające naczynia krwionośne. Zaleca się ostrożność.Dawkowanie: Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat Dawka dobowa acetylocysteiny wynosi od 400 mg do 600 mg w 2 lub 3 dawkach podzielonych (10 ml roztworu doustnego 2 lub 3 razy na dobę). Dzieci w wieku od 7 do 14 lat Dawka dobowa acetylocysteiny wynosi 400 mg w 2 dawkach podzielonych (10 ml roztworu doustnego 2 razy na dobę). Dzieci w wieku od 3 do 6 lat Dawka dobowa wynosi od 200 mg do 300 mg w 2 lub 3 dawkach podzielonych (5 ml roztworu doustnego 2 lub 3 razy na dobę).Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.10 ml roztworu doustnego odpowiada objętości miarki lub 2 objętościom strzykawki miarowej. Sposób stosowania ACC classic należy podawać po posiłku.Roztwór doustny ACC classic można podawać doustnie stosując strzykawkę lub miarkę dołączoną do opakowania.Sposób podawania strzykawką:1.Otworzyć butelkę, przyciskając zakrętkę dłonią i odkręcając ją w lewo.2.Wcisnąć załączony perforowany łącznik do szyjki butelki. Jeśli nie jest możliwe wciśnięcie łącznika do końca, można nałożyć kapturek ochronny i przekręcić go. Łącznik łączy strzykawkę z butelką i należy go pozostawić w szyjce butelki.3.Wcisnąć mocno tłoczek strzykawki do środka, aż do oporu.4.Ostrożnie odwrócić butelkę do góry dnem, pociągnąć za tłoczek strzykawki i nabrać do niej zaleconą objętość roztworu (w mililitrach). Jeśli w roztworze widoczne są pęcherzyki powietrza, zawartość strzykawki należy z powrotem wpuścić do butelki i ponownie napełnić powoli strzykawkę. Jeśli zalecona ilość roztworu jest większa niż 5 ml, strzykawkę należy napełnić jeszcze raz.5.Odwrócić ponownie butelkę i wyciągnąć strzykawkę z perforowanego łącznika.6.Zawartość strzykawki można podać bezpośrednio dziecku lub przelać ją przed podaniem na łyżeczkę. Podczas przyjmowania leku ze strzykawki dziecko powinno pozostawać w pozycji siedzącej. Strzykawkę najlepiej opróżniać powoli, kierując jej koniec w stronę wewnętrznej strony policzka.Strzykawkę dozującą należy przepłukać po podaniu roztworu przez kilkakrotnie nabieranie i wypuszczanie wody.Bez zalecenia lekarza produktu leczniczego nie należy stosować dłużej niż 4 do 5 dni.Produkt leczniczy należy przyjmować po posiłkach. Ostatnią dawkę należy podać najpóźniej 4 godziny przed snem.Podczas leczenia zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów.Należy unikać dłuższego kontaktu przygotowanego roztworu doustnego z metalami i gumą.Środki ostrożności:● Acetylocysteinęnależy stosować ostrożnie u pacjentów z astmą oskrzelową (ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli), u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie, u osób w podeszłym wieku lub z niewydolnością oddechową.● Stosowanie acetylocysteiny, zwłaszcza na początku leczenia, może spowodować upłynnienie śluzu, prowadząc w ten sposób do zwiększenia objętości wydzieliny oskrzelowej. Jeśli pacjent nie jest w stanie dostatecznie odkrztuszać, należy wdrożyć odpowiednie postępowanie (takie jak drenaż i odsysanie).● U dzieci w wieku poniżej 2 lat stosowanie acetylocysteiny wiąże się z ryzykiem obturacji dróg oddechowych.● Jeśli konieczne jest jednoczesne stosowanie acetylocysteiny i antybiotykówpodawanych doustnie, wymienione leki należy przyjmować w odstępie co najmniej 2 godzin (patrz punkt 4.5).● Podczas stosowania acetylocysteiny bardzo rzadko notowano ciężkie reakcje skórne, tj. zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella. Należy poinformować pacjenta, aby w razie wystąpienia nowych zmian na skórze lub błonach śluzowych, przerwał stosowanie acetylocysteiny i niezwłocznie zwrócił się o pomoc medyczną.● 1 ml roztworu doustnego zawiera 41,02 mg (1,78 mmol) sodu. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość soduw diecie.● ACC classic zawiera związek konserwujący (metylu parahydroksybenzoesan), który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).Prowadzenie pojazdów:Nie jest znany.Przedawkowanie:Brak doniesień o przypadkach zatrucia po doustnym przyjęciu acetylocysteiny. U ochotników, którzy przyjmowali acetylocysteinę w dawce 11,6 g/dobę przez 3 miesiące nie obserwowano ciężkich działań niepożądanych. Acetylocysteina w dawkach do 500 mg/kg mc. była dobrze tolerowana i nie występowały objawy zatrucia. Objawy zatrucia Przedawkowanie może spowodować objawy żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty i biegunka. U niemowląt istnieje ryzyko nadmiernego wydzielania. Postępowanie po przedawkowaniu W razie konieczności należy zastosować leczenie objawowe.Ciąża: Ciąża Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania acetylocysteiny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wskazują na bezpośredni lub pośredni szkodliwy wpływ na przebieg ciąży, rozwój zarodka i (lub) płodu, poród lub rozwój pourodzeniowy (patrz także punkt 5.3). Acetylocysteinę należy stosować w okresie ciąży po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka. Karmienie piersią Nie ma dostępnych informacji dotyczących przenikania acetylocysteiny do mleka kobiecego. Acetylocysteinę należy stosować w okresie karmienia piersią po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka. Płodność Brak danych dotyczących wpływu acetylocysteiny na płodność.

bio cools lody, skrzydlo z indyka, plastik, sol epsom w ogrodzie, seitan co to, tagliati, woda demi, nierafinowany olej, cukierki z ksylitolem, wiórków czy wiórek, olej z avokado, ocet jabłkowy gdzie kupić, wodorowęglan sodu, petit beurre kcal, g gum

yyyyy